Normativa

Normativa sobre els socis de la Societat Catalana de Química (pdf)

Document aprovat en l’Assemblea general de la Societat Catalana de Química
de 19 de desembre de 2017

• La Societat Catalana de Química té les categories de socis següents:

— Socis ordinaris: poden ser admeses com a sòcies totes les persones que hi estiguin interessades i comparteixin els objectius i fins de la Societat.
— Socis estudiants: poden ser sòcies d’aquesta categoria les persones que tenen fins a trenta anys. El canvi a sòcia o soci ordinari és automàtic en superar els trenta anys.
— Socis emèrits: poden ser sòcies d’aquesta categoria les persones que ho demanin i acreditin haver assolit la jubilació. La quota anual és la meitat de la dels socis ordinaris.
— Socis vitalicis: poden ser sòcies d’aquesta categoria les persones que hagin estat sòcies durant un període superior a trenta anys i estiguin jubilades. Aquests socis queden exempts del pagament de la quota anual.

• El soci o sòcia té els drets següents:

— Assistir amb veu i vot a les assemblees generals. Correspon a cadascun dels socis un vot.
— Elegir i ser elegible per a formar part dels òrgans de la Societat.
— Gaudir dels serveis que presta la Societat.
— Assistir i col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
— Ser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries que l’afectin. En cas de procediment sancionador, la Junta Directiva ha de comunicar l’obertura de l’expedient sancionador a la persona afectada i li ha d’indicar les causes que el motiven. La Junta Directiva l’ha d’escoltar prèviament i ha de decidir, d’una manera raonada, si escau la imposició d’alguna mesura disciplinària o sanció. La decisió pot ser objecte de recurs davant de l’Assemblea General.
— Gaudir dels altres drets recollits pels Estatuts de la Societat Catalana de Química i per la legislació corresponent.

• El soci o sòcia té les obligacions següents:

— Acceptar els Estatuts, els reglaments i les normatives de règim interior, i acatar i complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de la Societat.
— Comprometre’s amb les finalitats de la Societat i participar activament per a assolir-les.
— Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques establertes pels Estatuts, els reglaments i altres normatives vigents, i de les aprovades d’acord amb aquestes normes.

19 de desembre de 2017