Estatuts

Preàmbul

D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’IEC, aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb l’article 67 del Reglament de règim interior de l’IEC, aprovat pel Ple el dia 8 d’abril de 2002, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Química, que adopten la redacció que segueix.

 

Part dispositiva

 

Article 1. Finalitats

La Societat Catalana de Química, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat promoure el conreu d’aquesta ciència, fomentar-ne la recerca, difondre’n els resultats en les terres de llengua i cultura catalanes i promoure la renovació dels aspectes pedagògics de la química, així com la projecció social d’aquesta disciplina.

Article 2.Regulació

La Societat Catalana de Química es regeix per aquests Estatuts i pel Reglament de règim interior, així com pels Estatuts de l’IEC del 22 de gener de 2001 i 2 d’abril de 2001, i pel Reglament de règim interior de l’IEC del 8 d’abril de 2002.

Article 3.Seu social

La seu social de la Societat Catalana de Química és la de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4.Àmbit d’actuació i llengua pròpia

 1. La Societat Catalana de Química desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes.
 2. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 5.Membres

 1. Són membres de la Societat les persones que han estat admeses tal com marca el Reglament i estan al corrent de pagament de la quota.
 2. La Societat Catalana de Química consta de socis ordinaris, estudiants, emèrits i honorífics.
 3. La pèrdua de la qualitat de soci/sòcia es pot produir per la falta reiterada de pagament de quotes o bé per decisió de l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 6.Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Societat són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 7.L’Assemblea General

 1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i és formada, amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.
 2. L’Assemblea General es reuneix quan ho indica el president/a o ho demanen el 15 % dels socis. S’ha de reunir preceptivament, com a mínim, una vegada a l’any.
 3. Són funcions de l’Assemblea General:

a) Aprovar les actes de les sessions.

b) Aprovar les propostes de modificacions dels Estatuts, abans de sotmetre-les al Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

c) Aprovar el Reglament de règim interior i les modificacions que s’hi introdueixen.

d) Aprovar les línies generals d’actuació de la Societat i controlar la gestió dels càrrecs electes de la Junta Directiva.

e) Aprovar els comptes de l’any que s’acaba i el pressupost de l’any següent.

f) Acceptar les altes i les baixes de socis de la Societat.

g) Elegir els membres de la Junta Directiva.

h) Crear, modificar i suprimir seccions especialitzades.

Article 8.La Junta Directiva

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
 2. La Junta Directiva és formada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i entre quatre i dotze vocalies.
 3. La Junta Directiva es renova cada tres anys. Les vacants de la Junta Directiva que s’esdevenen eventualment en les quatre primeres funcions han d’ésser proveïdes per la Junta amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentàries següents.
 4. La Presidència no pot ésser exercida per la mateixa persona més de dos mandats consecutius.

Article 9. La Presidència

La Presidència de la Societat és ocupada pel president/a, que té les funcions següents:

a) Ordenar la convocatòria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i presidir-ne les reunions.

b) Tenir cura de l’execució dels acords.

c) Exercir la representació de la Societat.

d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC.

e) Participar en la Comissió de Societats Filials i en d’altres que pugui crear l’IEC.

f) Informar, d’acord amb el delegat/ada de l’IEC, la secció corresponent de les activitats i el funcionament de la Societat.

Article 10.La Vicepresidència

La Vicepresidència de la Societat és ocupada pel vicepresident/a, que té la funció de substituir el president/a en absència d’aquest, motivada per malaltia o per qualsevol altra causa, i té les mateixes atribucions que el president/a.

Article 11.La Secretaria

La Secretaria de la Societat és ocupada pel secretari/ària, que té les funcions següents:

a) Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva per ordre de la Presidència.

b) Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i aixecar les actes corresponents.

c) Estendre les certificacions que siguin pertinents en nom de la Societat.

e) Comunicar al Consell Permanent de l’IEC el programa d’activitats de la Societat, els canvis que es produeixen en la Junta Directiva i els acords de l’Assemblea General.

f) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametre a la Secretaria General de l’IEC la memòria anual de la Societat.

g) Substituir el president/a en absència d’aquest i del vicepresident/a.

Article 12.La Tresoreria

La Tresoreria de la Societat és ocupada pel tresorer/a, que té les funcions següents:

a) Percebre les quantitats assignades a la Societat per qualsevol concepte.

b) Abonar les despeses autoritzades d’acord amb el pressupost.

c) Redactar la memòria anual de la Tresoreria i el pressupost.

 

Article 13. El delegat/ada de l’Institut

 1. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actua de delegat/ada de l’IEC prop de la Junta Directiva i és responsable davant l’IEC de les publicacions i dels actes de la Societat.
 2. El delegat/ada és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actua com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 14.Organització interna

La Societat pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar les seves finalitats.

Article 15.El Comitè de Publicacions

 1. La Societat disposa d’un comitè de publicacions format per un director/a de publicacions i els vocals que la Junta considera necessaris.
 2. El Comitè de Publicacions vetlla per l’adequació dels treballs presentats i els proposa perquè siguin publicats si ho considera convenient.

Article 16.La pàgina web

 1. La Junta Directiva nomena la vocalia que s’ha de fer càrrec de la pàgina web de la Societat.
 2. Aquesta vocalia vetlla pel funcionament eficient d’aquesta pàgina i perquè els seus continguts s’adaptin a les finalitats esmentades per l’article 1 d’aquests Estatuts.

Article 17.El Reglament de règim interior

El Reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regula el funcionament de la Societat en allò que no estableixen aquests Estatuts.

Article 18.Recursos

Constitueixen recursos de la Societat:

 1. Com a recursos ordinaris, l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
 2. Com a recursos extraordinaris, les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles i immobles de tota classe que, per qualsevol motiu, passen a formar part de la Societat.

Article 19.Dissolució

 1. La dissolució de la Societat Catalana de Química pot ésser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició del 50 % dels membres de la Societat.
 2. L’acord de dissolució ha d’ésser pres en una reunió extraordinària de l’Assemblea General, però no pot tenir efecte mentre un terç dels membres acordin continuar la Societat.
 3. Perquè la dissolució acordada sigui efectiva, la Junta Directiva ha d’emetre un informe per a justificar-la i l’ha de proposar a la secció corresponent, ha d’haver estat objecte d’un dictamen favorable del Consell Permanent de l’IEC i ha d’ésser aprovada pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.
 4. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat Catalana de Química passen a integrar-se a l’IEC.

Article 20.Reforma dels Estatuts

 1. Aquests Estatuts poden ésser reformats en una reunió de l’Assemblea General de socis convocada a aquest efecte.
 2. Perquè la reforma sigui vàlida, ha d’obtenir el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents i ha d’ésser ratificada pel Ple de l’IEC.

Part final

Article 21.Entrada en vigor

Aquests Estatuts entren en vigor un cop han estat ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Text aprovat per l’Assemblea de la Societat Catalana de Química el 4 de desembre de 2003. Ratificat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 d’octubre de 2004.

Modificació de l’article 9 aprovada en l’Assemblea General de la Societat Catalana de Química el 12 de desembre de 2018.