Ajuts

BASES DELS AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I SIMPOSIS (CONVOCATÒRIA)

Document en pdf

Objecte:
La Societat Catalana de Química (SCQ), fidel a la seva vocació d’impulsar el desenvolupament de la Química en el nostre país, atorgarà petits ajuts per a l’organització de congressos i simposis en qualsevol àrea de la Química que es duguin a terme als territoris de parla catalana. El nombre i l’import dels ajuts dependrà del
pressupost anual de la SCQ dedicat a aquests tipus d’ajuts.

Sol·licitants:
Socis de la SCQ, en nom del comitè organitzador del congrés, que estiguin adscrits a les universitats catalanes i institucions no universitàries sense finalitat de lucre, situades a Catalunya i que entre les seves activitats principals figuri la recerca en l’àrea de la química.

Import:
Amb caràcter general, no sobrepassarà els 1.000 euros. La SCQ avaluarà la idoneïtat de materialitzar, entre d’altres, aquests ajuts sota forma i material publicitari de la SCQ, beques per a estudiants, premis a pòsters o comunicacions orals.

Criteris de Selecció:
La Junta de la SCQ avaluarà les diferents sol·licituds en funció dels criteris següents:
— Ressò nacional o internacional del congrés.
— Nombre i tipologia (joves investigadors o investigadors) dels participants
— Adequació de la temàtica del congrés als objectius estatutaris de la SCQ

Sol·licituds i resolució:
Les sol·licituds s’ajustaran al formulari que es troba a continuació i s’enviaran per correu electrònic a la secretaria de la SCQ abans de la realització del congrés o simposi amb una anticipació màxima d’un any. Els ajuts es podran sol·licitar durant tot l’any en dues convocatòries diferents. Les sol·licituds presentades en el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny es resoldran abans del 15 de juliol. Les sol·licituds presentades en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre es resoldran abans del 15 de gener de l’any següent. Les sol·licituds s’han de presentar en el període anterior a la realització del congrés.

Obligacions dels beneficiaris dels ajuts:
A) En tota la documentació impresa que s’editi amb motiu del congrés o simposi ha de figurar de manera explícita la participació de la SCQ en el seu finançament.
B) L’organitzador o organitzadora responsable del congrés o simposi ha d’enviar a la SCQ un breu informe final sobre el seu desenvolupament. Aquest informe (màxim dues pàgines) s’acompanyarà amb un exemplar del llibre dels resums de les ponències, comunicacions i pòsters del congrés o simposi i es lliurarà a la secretaria de la SCQ en el termini màxim d’un mes després de la seva finalització.

Documentació:
Formulari de sol·licitud (ANNEX)

Contacte:
Secretaria de la SCQ
Tel: 935 529 106
Fax: 932 701 180
A/I: http://scq.iec.cat
A/e: scq@iec.cat
Adreça:
Societat Catalana de Química
Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona

Formulari de sol·licitud dels ajuts de la SCQ per a l’organització de congressos i simposis

Dades de la institució organitzadora
NIF:
Universitat/Centre:
Departament:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:

Dades de l’organitzador/a responsable
Nom i cognoms:
Càrrec:
Universitat/Centre:
Indiqueu si sou soci de la SCQ:

Dades del congrés o simposi per al qual se sol·licita l’ajut*
*Adjunteu amb la sol·licitud, en un full a part, una breu memòria explicativa, de màxim dues pàgines, amb la descripció dels objectius i del programa.

Nom:
Àrea de la química:
Import sol·licitat:
Ajuts rebuts en edicions anteriors
(any i import):
Lloc de celebració:
Data d’inici:
Data d’acabament:
Col·lectiu al qual s’adreça:
Nombre total d’assistents:
Nombre de ponències (intervencions
individuals d’una hora):
Nombre de taules rodones:
Nombre de comunicacions i pòsters:
Llengües oficials:
Àmbit (en funció de la composició del
Comitè Organitzador i dels participants)
[nacional/estatal /internacional]:
Nom i cognoms Institució
Altres responsables:

Pressupost
Import pressupost previst total:
Ingressos Concepte Import
1. Quotes dels assistents
2. Institucions cofinançadores
(indiqueu si és una subvenció concedida o només sol·licitada)
3. Altres
Total ingressos: – €
Despeses Conceptes Import
Total despeses: – €
– €

Despeses per a les quals destinaríeu l’ajut sol·licitat
Concepte Import
Total sol·licitat – €
Lloc i data:
Signatura del sol·licitant: