Statutes

Estatutos | Estatuts

STATUTES OF THE SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

 

Translation of the text of the Statutes approved by the General Assembly of the Societat Catalana de Química on the 4th of December 2003 and ratified by the Plenum of the Institut d’Estudis Catalans on the 21st of October 2004.

Article 1. 

Pursuant to Article 11 of the Statutes of the Institut d’Estudis Catalans (Institute of Catalan Studies, hereinafter called the IEC) approved by the Plenum on the 22nd of January and 2nd of April 2001, and pursuant to Article 67 of the Regulations of the internal regime of the IEC approved at the Plenum of 8th of April 2002, the Statutes of the Societat Catalana de Química (Catalan Society of Chemistry) are hereby modified.

Article 2.Regulació

The purpose of the Societat Catalana de Química, affiliated to the IEC and belonging to its Science
and Technology Section, is to promote the cultivation of chemistry, to foster research therein, to
divulge the results in the territories of Catalan language and culture, and to promote renewal in the
teaching of chemistry and its social diffusion.

Article 3.

The Societat Catalana de Química is governed by these Statutes and by the Regulations of the internal regime, as well as by the Statutes of the IEC (22.1.2001 and 2.4.2001) and the Regulations of the internal regime of the IEC (8.4.2002).

Article 4.

The headquarters of the Societat Catalana de Química are those of the IEC.

Article 5.

The Societat Catalana de Química conducts its activities in the territories of Catalan language and
culture. Catalan, therefore, is the language of the Societat and is used normally in all events and
publications. Any exceptions to this general rule must be approved by the Governing Board.

Article 6.

The members of the Societat are those who have been admitted in the manner laid down by the Regulations and who are up to date with the payment of their dues. The Societat Catalana de Química comprises full members, students, correspondents, and honorary members. Membership may be lost in the event of repeated nonpayment of dues or by the decision of the General Assembly upon the proposal of the Governing Board.

Article 7.

The organs of government of the Societat are: the General Assembly and the Governing Board.

Article 8.

 1. The General Assembly is the sovereign organ of the Societat and is formed, with equal rights, by all those members who shall attend.
 2. The General Assembly meets when the president indicates or when 15 % of members demand.
  A minimum of one meeting a year is compulsory.
 3. The functions of the General Assembly are as follows:

a) To approve the minutes of the sessions.

b) To approve the proposals for modifications of the Statutes, before submitting them to the IEC.

c) To approve the Regulations of the internal regime and possible modifications thereof.

d) To approve the general lines for action of the Societat and the monitoring of the management of the elected officers of the Governing Board.

e) To approve the accounts for the year ending and the budget for the following year.

f) To accept registrations of new members and terminations of membership.

g) To elect the members of the Governing Board.

h) To create, modify or eliminate specialised sections.

Article 9.

 1. The Governing Board is the organ of management, representation and administration of the
  Societat, and acts as the executive organ of the Assembly.
 2. The Governing Board is formed by president, secretary, treasurer and between four and twelve members. The Governing Board is renewed every three years. Any vacancies in the first three offices shall be filled by the Board provisionally until the next election as laid down in the regulations.
 3. The functions of the president Assembly are as follows:

a) To order the convening of the General Assembly and of the Governing Board and to chair
their meetings.

b) To ensure the execution of agreements.

c) To exercise the representation of the Societat.

d) To attend as a full voting member the meetings of the corresponding section and the Plenums of the IEC.

e) To sit on the Affiliated Societies Commission and on any other commissions that the IEC may create.

f) To inform, in agreement with the delegate of the IEC, the corresponding section about the activities and operation of the Societat.

4. The functions of the secretary are as follows:
a) To convene the General Assembly and the Governing Board when the president so orders.
b) To bear witness to the agreements made at the meetings of the General Assembly and the
Governing Board and to draw up the corresponding minutes.
c) To issue the relevant certifications on behalf of the Societat.
d) To notify the Permanent Board of the IEC of the programme of activities of the Societat, any
changes made in the Governing Board, and the agreements of the General Assembly.
e) At the end of each academic year, through the corresponding section, send the annual report
to the general secretary of the IEC.
5. The functions of the treasurer are as follows:
a) To receive the sums allocated to the Societat for whatsoever items.
b) To pay the expenses authorised in accordance with the budget.
c) To write up the annual financial report and budget.

Article 10.

La Vicepresidència de la Societat és ocupada pel vicepresident/a, que té la funció de substituir el president/a en absència d’aquest, motivada per malaltia o per qualsevol altra causa, i té les mateixes atribucions que el president/a.

Article 11.La Secretaria

La Secretaria de la Societat és ocupada pel secretari/ària, que té les funcions següents:

a) Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva per ordre de la Presidència.

b) Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i aixecar les actes corresponents.

c) Estendre les certificacions que siguin pertinents en nom de la Societat.

e) Comunicar al Consell Permanent de l’IEC el programa d’activitats de la Societat, els canvis que es produeixen en la Junta Directiva i els acords de l’Assemblea General.

f) En acabar cada curs, i per mediació de la secció corresponent, trametre a la Secretaria General de l’IEC la memòria anual de la Societat.

g) Substituir el president/a en absència d’aquest i del vicepresident/a.

Article 12.La Tresoreria

La Tresoreria de la Societat és ocupada pel tresorer/a, que té les funcions següents:

a) Percebre les quantitats assignades a la Societat per qualsevol concepte.

b) Abonar les despeses autoritzades d’acord amb el pressupost.

c) Redactar la memòria anual de la Tresoreria i el pressupost.

 

Article 13. El delegat/ada de l’Institut

 1. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actua de delegat/ada de l’IEC prop de la Junta Directiva i és responsable davant l’IEC de les publicacions i dels actes de la Societat.
 2. El delegat/ada és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actua com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 14.Organització interna

La Societat pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar les seves finalitats.

Article 15.El Comitè de Publicacions

 1. La Societat disposa d’un comitè de publicacions format per un director/a de publicacions i els vocals que la Junta considera necessaris.
 2. El Comitè de Publicacions vetlla per l’adequació dels treballs presentats i els proposa perquè siguin publicats si ho considera convenient.

Article 16.La pàgina web

 1. La Junta Directiva nomena la vocalia que s’ha de fer càrrec de la pàgina web de la Societat.
 2. Aquesta vocalia vetlla pel funcionament eficient d’aquesta pàgina i perquè els seus continguts s’adaptin a les finalitats esmentades per l’article 1 d’aquests Estatuts.

Article 17.El Reglament de règim interior

El Reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regula el funcionament de la Societat en allò que no estableixen aquests Estatuts.

Article 18.Recursos

Constitueixen recursos de la Societat:

 1. Com a recursos ordinaris, l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
 2. Com a recursos extraordinaris, les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles i immobles de tota classe que, per qualsevol motiu, passen a formar part de la Societat.

Article 19.Dissolució

 1. La dissolució de la Societat Catalana de Química pot ésser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició del 50 % dels membres de la Societat.
 2. L’acord de dissolució ha d’ésser pres en una reunió extraordinària de l’Assemblea General, però no pot tenir efecte mentre un terç dels membres acordin continuar la Societat.
 3. Perquè la dissolució acordada sigui efectiva, la Junta Directiva ha d’emetre un informe per a justificar-la i l’ha de proposar a la secció corresponent, ha d’haver estat objecte d’un dictamen favorable del Consell Permanent de l’IEC i ha d’ésser aprovada pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.
 4. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat Catalana de Química passen a integrar-se a l’IEC.

Article 20.Reforma dels Estatuts

 1. Aquests Estatuts poden ésser reformats en una reunió de l’Assemblea General de socis convocada a aquest efecte.
 2. Perquè la reforma sigui vàlida, ha d’obtenir el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents i ha d’ésser ratificada pel Ple de l’IEC.

Part final

Article 21.Entrada en vigor

Aquests Estatuts entren en vigor un cop han estat ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Text aprovat per l’Assemblea de la Societat Catalana de Química el 4 de desembre de 2003. Ratificat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 d’octubre de 2004.

Modificació de l’article 9 aprovada en l’Assemblea General de la Societat Catalana de Química el 12 de desembre de 2018.